Bewegen naar de toekomst

MR

Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierin is bepaald dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht) procedures en taken zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat door het bestuur na overleg met de MR is vastgesteld. Elke school beschikt over een MR; deze heeft vergelijkbare rechten als de GMR maar dan enkel ten aanzien van zaken die de eigen school betreffen.
 
Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit:

  • Een oudergeleding van 3 à 4 personen
  • Een personeelsgeleding van 3 à 4 personen

Voorgenomen beslissingen worden door de directeur voorgelegd aan de MR ter controle. In sommige gevallen heeft de MR adviesrecht. Dit houdt in, dat de directeur een voorgenomen besluit voor advies aan de MR moet voorleggen. De directeur hoeft het advies van de MR niet te volgen, maar moet wel schriftelijk en met redenen omkleed aangeven waarom het advies van de MR niet wordt opgevolgd. In andere gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Dit houdt in, dat de directeur een voorgenomen besluit alleen maar kan uitvoeren als daaraan vooraf instemming is verleend door de MR.

De zittingsperiode van de MR is 3 jaar. Er wordt 5 à 6 keer per jaar vergaderd. Elk jaar treedt een derde van de leden af of stelt zich herkiesbaar om de continuïteit te bevorderen. Bij afloop van de zittingsperiode worden er verkiezingen georganiseerd. Kiesgerechtigd zijn de ouders en het personeel, met dien verstande dat per ouderpaar slechts één ouder verkiesbaar is. U kunt zich schriftelijk kandidaat stellen en er wordt van u verwacht dat u de grondslag en de doelstelling van de school respecteert.

Heeft u vragen, opmerkingen e.d. dan kunt u mailen naar de leden van de medezeggenschapsraad. 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar vinden verkiezingen plaats voor de ouders.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad:

Nathalie Starmans (personeelslid) nathalie.starmans@innovo.nl
Astrid Troisfontaine (personeelslid) astrid.troisfontaine@innovo.nl
Susanne Paulissen (personeelslid) suzanne.paulissen@innovo.nl


vacature OMR:
Nico Heesbeen (ouder) nicoheesbeen@gmail.com>
Mariëlle Heuts (ouder) marielleheuts@hotmail.com>