Bewegen naar de toekomst

Oudervereniging

Oudervereniging bs Valkenburg
 
Elke ouder, met een kind op onze basisschool, is automatisch lid van de Oudervereniging van bs Valkenburg. De oudervereniging heeft als hoofdtaak het organiseren en ondersteunen van de school bij evenementen, feestelijke aangelegenheden en uitjes. Hierbij kan gedacht worden aan het schoolreisje, sinterklaas, kerstmis, carnaval, Pasen, sportdag, schoolfeest. De oudervereniging is officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40204189.
        
Daarnaast beheert de oudervereniging de jaarlijkse ouderbijdrage, welke voor bovenstaande evenementen ingezet wordt. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2019 / 2020 vastgesteld op € 25,-  per kind. Bij instroom na 1 januari 2020 is de bijdrage de helft. Hoewel de ouderbijdrage in haar basis een vrijwillig karakter heeft, is zij essentieel voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten. Daarom zal het kind ook helaas niet op schoolreisje kunnen meegaan indien de ouderbijdrage niet voldaan is.
 
De derde taak voor de oudervereniging is het doorgeven van algemene ideeën, wensen en opmerkingen vanuit ouders aan de directie van de school. Via de contactpersoon leerkracht Nathalie Starmans, draagt zij daarna tevens zorg voor een officiële reactie vanuit de schoolleiding. De oudervereniging gaat niet over klachten of conflicten. Deze dienen met de leerkracht en/of interne begeleider besproken te worden. 
 
De oudervereniging wordt door een ouderraad bestuurd, welke circa acht keer per jaar samenkomt. Elk jaar is er ook een algemene ledenvergadering, waarbij alle ouders welkom zijn. Meestal vindt de algemene ledenvergadering in het najaar plaats en wordt digitaal aangekondigd. De ouderraad bestaat thans uit ca. 10 leden. Bij elke vergadering is ook een leerkracht als vertegenwoordiging van de school aanwezig. De informatie van de vergaderingen wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
 
Naast de ouderraad zijn ook hulpouders welkom, die de diverse buitenschoolse activiteiten ondersteunen. Hierbij moeten zij zich wel aan het reglement houden (zoals tijdig bij het evenement aanwezig zijn, Nederlandse taal bezigen als ook vertrouwelijkheid in acht nemen). Dit reglement kan bij de ouderraad opgevraagd worden.
 
U kunt de ouderraad contacteren via het volgende mailadres:
orvalkenburg@gmail.com

Voorzitter: Maaike Westerink Denessen
Secretaris: Hanneke van Eijndhoven
Penningmeester: Cindy van den Bos - Ackermans 


Leerkracht: Nathalie Starmans

Klik hier voor de brief vrijwillige ouderbijdrage